KROG IN KROŽNICA

Središčni kot, krožni lok in krožni izsek

1. Razlaga učne snovi.

UVODNA MOTIVACIJA, RAZMISLEK:

Oglej si zgornje slike.

  •  Dele katerega lika prikazujejo slike?

Rešitev

Slike prikazujejo dele kroga in krožnice. 
V iUčbenikih na desni strani za ponovitev naredi 1., 2. in 3. nalogo.

2. Preberi razlago in prepiši v zvezek

  Zapiši naslov SREDIŠČNI KOT, KROŽNI LOK IN KROŽNI IZSEK ter vse preriši in prepiši v zvezek.

Središčni kot ima vrh v središču kroga, njegova kraka pa sekata krožnico v dveh točkah. Polmera ležita na krakih kota.

Krožni lok je del krožnice med dvema točkama na krožnici. Večja je velikost središčnega kota, daljši je krožni lok.

Krožni izsek je del kroga, ki je omejen z dvema polmeroma in krožnim lokom.

Kot si najbrž opazil je velikost krožnega izseka odvisna od velikosti središčnega kota. Ponovimo naučeno ob eni sliki.

Zgledi

1. ZGLED: V krogu s premerom dolžine 3 cm označi krožni izsek, ki pripada tetivi |AB| = 2 cm.

Rešitev

2. ZGLED: V krogu s premerom dolžine 3 cm nariši središčni kot α = 68° in pobarvaj krožni izsek, ki ga določa.

Rešitev

3. Povezave za dodatno delo

Krožni odsek je del kroga, ki je omejen s tetivo in krožnim lokom. V iUčbenikih si oglej animacijo, ki prikazuje krožni odsek.

  • V iUčbenikih lahko poskusiš rešiti naloge TUKAJ.

4. Domača naloga

Za doma naredi naloge iz SDZ str. 139-142/ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
Za izziv ostaneta le še 9. in 10. naloga, ki nista obvezni.

 

Classcraft izziv za 300 XP

Po spodnji skici nariši načrt za tiskanje velike črke C za plakatu za vitaminski sok. Kot med obema krakoma naj bo 50°, polmer krožnice, ki določa notranji krožni lok pa 4 cm. Črka naj bo široka 6 mm.

Ali je rešitev ena sama? Utemelji.

Rešeno nalogo pošlji Gamemasterju.

 

(Visited 2.851 times, 7 visits today)